Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

De praktijk voor psychotherapie Achter de Regenboog hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Onze praktijk houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten).
Als erkend gezondheidszorgberoep heeft de klinisch psycholoog er sinds 1 september 2016 een aantal bijkomende wettelijke verplichtingen en rechten
bijgekregen. Deze zijn vastgelegd in de Wet van 10 mei 2015 op de gezondheidszorgberoepen (het oude KB 78). Bovendien is hij vanaf dan ook
gebonden aan de Wet Patiëntenrechten.
De persoons- en en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Achter de
Regenboog, praktijk voor psychotherapie, Desguinlei 184 2018 Antwerpen;
Begijnhoflaan 22 9850 Hansbeke en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).
Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.
De andere zorgverleners van de praktijk, die ook verplicht zijn tot geheimhouding, verwerken enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om haar taken als dienstverlener uit te voeren. Dit betekent onder meer dat de dienstverlener: enkel de noodzakelijke persoonsgegevens mag raadplegen, enkel de persoonsgegevens mag raadplegen op het ogenblik dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar opdrachten en deze persoonsgegevens enkel mag doorgegeven aan derde-ontvangers indien de overdracht wettelijk vereist is of op vraag van de Opdrachtgever.
Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de therapeut voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f)..
Uw patiëntenossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw patiëntendossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener. Deze persoonsgegevens mogen enkel doorgegeven worden aan derde-ontvangers indien de overdracht wettelijk vereist is of op vraag van de Opdrachtgever. In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw therapeut. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw therapeut terecht.